Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SOLEXVERHUUR.
Voor de algemene voorwaarden van de buggyverhuur scrolt u verder naar beneden.
Artikel 1
1. Huurder zal ervoor zorg dragen, en is in verhouding tot verhuurder ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk, dat de Solex gedurende de huurtijd behoorlijk gebruikt wordt en aan het einde van de huurtijd in behoorlijke staat weer aan verhuurder wordt teruggegeven.
2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze voorwaarden.
3. Alle deelnemers moeten een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs.
4. Huurder verstrekt voor aanvang van de activiteit een kopie van zijn legitimatie aan de verhuurder.
5. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
6. Tot het besturen van de Solex zijn enkel de huurder alsmede de medehuurders bevoegd. Huurder verstrekt voor aanvang van de activiteit een lijst met daarop vermeld de gegevens van de medehuurders. Huurder zal de Solex door geen ander (laten) besturen en aan geen ander(en) ter hand stellen.
7. Het is huurder, alsmede de medehuurders, niet toegestaan om:
a. meerdere personen op een Solex te vervoeren;
b. met de Solexen tegen elkaar te botsen;
c. de trottoirbanden op en af te rijden;
d. alcoholische dranken te nuttigen voor of tijdens de Solexrit.

Artikel 2
1. Huurder dient voor aanvang van de activiteit de waarborgsom bij verhuurder te deponeren.
2 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd op deze waarborgsom haar vordering op huurder krachtens deze huurovereenkomst te verhalen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding.
3 Na afloop van de activiteit zal verhuurder de waarborgsom aan huurder overmaken, tenzij verhuurder een vordering op huurder heeft krachtens deze overeenkomst.

Artikel 3
1. Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat de Solex op Nederlands grondgebied WA verzekerd is. Het eigen risico bedraagt € 250,- per gebeurtenis.
2. Het huren van de Solex, alsook het monteren van een kinderstoel op de Solex, geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurtijd aan huurder, derden en/of goederen. Huurder vrijwaart verhuurder volledig.
3. In geval van schade en/of verlies, al of niet ontstaan door schuld van huurder, is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. Huurder is verplicht de door verhuurder naar aanleiding hiervan te geven instructies op te volgen. In het geval van enig verzuim aan zijde van huurder bij het nakomen van enige verplichting als hiervoor bedoeld, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.
4. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en de medehuurders. Voor eventuele kosten en/of schade welke door huurder mochten zijn ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defecten en/of verlies van en/of aan de Solex toegebracht draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten van de verhuurder voor rekening van de huurder.

Artikel 4
1. Indien huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de Solex tijdens de huurtijd draagt verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade geen aansprakelijkheid, doch blijft huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.
2. Bij een vroegtijdige terugbezorging van de Solex vindt geen restitutie plaats van huurgelden.
3. Indien Solex niet binnen de maximale huurtijd is afgeleverd is huurder aan verhuurder voor ieder kwartier, dat de Solex te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een bedrag groot € 2,50 per solex, een en ander onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen.
4. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 5
Annulering is slechts mogelijk per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
1. Tot 56 dagen voor aanvang: 25% van het totaalbedrag;
2. Van 56 – 42 dagen voor aanvang: 50% van het totaalbedrag;
3. Van 42 – 28 dagen voor aanvang: 75% van het totaalbedrag;
4. Van 28 – 7 dagen voor aanvang: 90% van het totaalbedrag;
5. Binnen 7 dagen van overeenkomst: 100% van het totaalbedrag.

Het is mogelijk om tot uiterlijk vier weken vóór aanvang van de activiteit het aantal personen kosteloos te wijzigen, na deze tijd worden de Solexen aan u gefactureerd of indien van toepassing gecrediteerd.

Artikel 6
1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden, indien naar haar oordeel de Solex niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of indien de Solex niet wordt bestuurd door een bestuurder die daartoe bevoegd is krachtens deze overeenkomst of indien de Solex niet wordt teruggegeven binnen de in artikel 1 genoemde huurtijd.
2. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij een rente verschuldigd van 1% per maand.
3. In geval van overtreding door huurder van enige bepaling van deze huurovereenkomst, zal verhuurder aan huurder
tevens in rekening mogen brengen haar buitengerechtelijke kosten, die bij betalingsverzuim ten minste 15% van het
onbetaalde bedrag zullen belopen.

Artikel 7
1. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen partijen over de uitleg en naar aanleiding van deze overeenkomst worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

Let op! Op kleding en schoeisel kunnen olie of modderspatjes terechtkomen, houd hier rekening mee.

Algemene huurvoorwaarden Buggyverhuur de Klomp

Onder verhuurder wordt verstaan: Buggyverhuur de Klomp in Grave.
Onder huurder wordt verstaan: De bestuur(der) (ster) en/of bijrijd(er) (ster) van de buggy.

Artikel 1

Alle bestuurders verklaren dat hij of zij minimaal de leeftijd van 21 jaar hebben én minimaal 1 jaar beschikken over een geldig autorijbewijs (cat. B). Voor bijrijders is het niet noodzakelijk om een rijbewijs te bezitten.

Artikel 2

Huurder zal zich te allen tijde houden aan de aanwijzingen van de verhuurder/begeleider en niet afwijken van de route. Gebruik van de veiligheidsgordel is verplicht.

Artikel 3

Geruime tijd voor en tijdens de buggytocht mogen geen alcoholische drank, drugs of andere middelen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden worden genuttigd. Iedere schade, in welke vorm dan ook, die veroorzaakt is ten gevolge van het gebruik van deze middelen is voor rekening van de huurder.

Artikel 4

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde materialen, veroorzaakt door nalatigheid of het negeren van instructies van de verhuurder, ongeacht deze het gevolg is van schuld van de huurder, de passagier of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten t.b.v. vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen en bijhorende inkomstenderving, direct aan verhuurder vergoeden.

Artikel 5

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde vervoersmiddelen naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden.

Artikel 6

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de gehuurde vervoersmiddelen à 5.000,00 EURO.

Artikel 7

Het is niet toegestaan dat huurder de gehuurde vervoersmiddelen aan derden in onderhuur of gebruik afstaat ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over draagt.

Artikel 8

Bij vroegtijdige beëindiging van het arrangement blijft de volle huurprijs (arrangementsprijs) van kracht.

Artikel 9

Huurder is verplicht de geldende verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement in acht te nemen.

Artikel 10

Het is te allen tijde verboden om: a) Kort op elkaar te rijden. De minimale afstand bedraagt 3 buggy lengtes. b) Met de Buggy’s tegen elkaar aan te botsen. c) In te halen en/of naast elkaar te rijden. d) Te crossen en opzettelijk door diepe kuilen te rijden. e) Door de bermen te rijden.

Artikel 11

Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele (verkeer)boetes, deze kunnen dan ook te allen tijde op de huurder verhaald worden.

Artikel 12

Huurder accepteert door ondertekenen van de huurovereenkomst (Form. 2017.2), dat verhuurder voorafgaande de rit een kopie van de voorzijde van zijn of haar rijbewijs mag maken. Deze kopie wordt door verhuurder na het arrangement vernietigd of terug gegeven.

Artikel 13

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder/passagier/derden óf persoonlijk letsel ontstaan bij het gebruik van het voertuig, waaronder gevolgschade. Deelname is geheel voor eigen risico.

Artikel 14

De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van huurder, inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 15

Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 10 dagen voor de aanvangsdatum, of contant op de dag van de activiteit. In ieder geval vóór aanvang van de buggytocht, tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel ten of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer NL16 ABNA 0561 6944 86 ten name van H.O. de Klomp. Het is niet mogelijk een aanbetaling of gehele betaling te claimen wanneer het gereserveerde arrangement door huurder geannuleerd wordt. In deze gevallen wordt gezocht naar een nieuwe datum.

Artikel 16

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder. In deze gevallen wordt gezocht naar een nieuwe datum.

Artikel 17

Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of enige andere vorm van schade, die ontstaan zijn ten gevolge van deelname aan een activiteit.

Artikel 18

Verhuurder heeft het voertuig in goede staat afgeleverd aan huurder. Huurder dient eventuele bemerkingen over de goede staat voor aanvang van de activiteit te melden.